1. Vũ Thị Anh Binh- Hiệu trưởng

2. Nguyễn Thị Bích Liên- Phó hiệu trưởng 

3. Vũ Thị Thu Hiền- Phó hiệu trưởng